دانلود کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

فرمت :pdf

کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

 

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ :

فصل اول

  • بیماری های و تشخیص رایج

فصل دوم 

  • داروهای رایج

فصل سوم

  • تجهیزات رایج

فصل چهارم 

  • پروسیجرهای رایج پرستاری

 

کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ سیستم آموزش پرستاری و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎ ری در ارتقای مهارت تصمیم گیری بالینی در پرستاران و اماده سازی انها برای محیط بالین کتابچه توانمند سازی با هدف ارتقاء توانایی ها و سطح علمی پرستاران و رسیدگی بهتر به بیماران مرکز قلب و عروق شهید رجایی تدوین شده است.

 

 

کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

کتابچه توانمند سازی پرستاری مراقبت های ویژه

 

 

جهت استفاده برای پرستاران 

 

خرید
883 بازدید