جزوه آموزشی نوار قلب

جزوه آموزشی نوار قلب

 

نام دوره آموزشی : تفسیر EKG برای پرستاران

ساعت دوره آموزشی :۶ساعت

جزوه کمک آموزشی نوار قلب 

تعداد صفحات : ۶۹ صفحه

جزوه آموزشی نوار قلب

 

جزوه آموزشی نوار قلب 

فرمت :pdf

گوشه از فایل

الکتروکاردیوگرافی :

عبارت است از ثبت امواج حاصل از فعالیت الکتریکی عضله قلب که از طریق قرار دادن الکترود در سطح سینه و در اطراف قلب انجام می گیرد. د

پولاریزاسیون و رپولاریزاسیون:

سلولهای عضلانی در حال استراحت دارای بار الکتریکی میباشند به طوری که سطح خارجی غشاء سلول دارای بار الکتریکی مثبت و سطح داخلی آن دارای بار الکتریکی منفی میباشد. علت بوجود آمدن نیروی الکتریکی در سلولها تفاوت غلظت الکترولیتها به خصوص یون پتاسیم در داخل و خارج سلول میباشد. سدیم نیز عنصر دیگری است که در تغییرات بار الکتریکی سلول در حال استراحت و یا فعالیت دخالت دارد. تحریک سلول عضلانی قلب سبب می شود که بار الکتریکی سلول تغییر یافته و سطح خارجی آن که در حال استراحت بار مثبت داشت دارای بار منفی شود و سطح داخلی آنکه بار منفی داشت دارای بار مثبت گردد. این تغییر از نقطه تحریک آغاز شده و بار الکتریکی تمام سلول را تغییر میدهد. این عمل را دپولاریزاسیون میگویند. هر سلول میوکارد هنگامی که دپولاریزه شود بار الکتریکی داخل سلول مثبت میشود…..

 

 

 

برای دانلود کامل این جزوه بروی خرید و دانلود کلیک کنید

 

خرید
619 بازدید