دانلود نقشه اتوکدی مسجد

دانلود نقشه اتوکدی مسجد

فرمت:DWG

بنای مشهوردانلود نقشه اتوکدی مسجد به مسجد جامع نو در پشت گنبد خانه و ایوان مجموعه قرار دارد. راه دسترسی به فضاهای معماری آن از صحن کوچک سراچه است و در جلو بنا صحن وسیعی است که در حال حاضر آجر فرش است در طرفین ورودی مسجد جامع قاب های آجری زیبائی ایجاد شده و به جز همین قابهای تزئینی در نمای بیرونی آن عناصر تزئینی دیگری دیده نمی شود . پوشش ایوان ورودی نیز آراسته به رسمی بندی است.

فضای داخلی مقصوره مشتمل بر شاه نشین هایی است که در بخش فوقانی آن ابتدا پوشش قوسی شکل و سپس گنبد مقصوره ساخته شده است . علاوه بر رسمی بندی زیبائی که پوشش میانی بنا را مزین نموده ، در پوشش سقف شاه نشین ها نیز همان نوع آراستگی تکرار شده است .

در بخش فوقاتی هر شاه نشین نورگیری تعبیه شده و بخشی از نور فضای داخلی مقصوره نیز از همین مکام تامین می شود .

دانلود نقشه اتوکدی مسجد

وجود مقصوره با شکل چلیپا در میان بنا و شبستان های ستوندار طرفین، تعادل معماری منظری را برای مسجد جامع نو به وجود آورده است .

رواق شرقی با مسجد عتیق پیوند خورده و به همین دلیل الزاماَ بخشی از آن تخریب شده است . مقارن با آن بناهای مغولی واقع در ضلع شمالی احتمالاَ برچیده شده و دری که جایگزین محراب گنبد خانه بوده ورودی به مسجد جامع نو را فراهم ساخته است.

دیوارهای تکیه صحن ، طاق رواق ها و شبستان های طرفین گنبد مقصوره و تزئینات زیر گنبد نسبتاَ جدید هستند . تنها بخش اصلی مسجد به نظر می رسد گنبد مقصوره باشد .

دانلود نقشه اتوکدی مسجد

در قسمتی از فضای داخلی تویزه های بزرگی که در گوشه ها یکدیگر را قطع می کنند به صورت فرو رفتگی ایجاد گردیده و در دیوار غربی این بخش از معماری مسجد جامع نو محراب کوچکی وجود دارد که احتمال دارد زمانی تزئیناتی نیز داشته است.

 

 

 

دانلود نقشه اتوکدی مسجد

دانلود دانلود نقشه اتوکدی مسجد

 

 

خرید
531 بازدید