دانلود کتاب مراقبت از خون یا هموویژولانس

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

کتاب مراقبت از خون یا هموویژولانس

 

دانلود رایگان کتاب مراقبت از خون یا هموویژولانس ویژه پرستاران  این کتاب بصورت اسلاید در ۱۵۰صفحه میباشد 

 

کتاب مراقبت از خون یا هموویژولانس

ﻫﻤﻮوﻳﮋﻻﻧﺲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن

 

کتاب مراقبت از خون یا هموویژولانس

در ایران تا ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ای در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎردﻗﻴﻘﻲ درﺑﺎره ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮزﻳﻮن و ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز روﻳﺪادﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﺰارش ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدی در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن و ﮔﺰارش ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد .

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮن

ﻫﻤﻮوﻳﮋﻻﻧﺲ  ﻳﻚ ﺳ ﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﻛﺸﻮری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎی آن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻳﻌﻨﻲ از زﻣﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮی از اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎ، ﮔﺮدآوری و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ و و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻮع ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮورت ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮدن ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎ از اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه، در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

برای دانلود رایگان بروی دانلود رایگان کلیک کنید 

 

607 بازدید