دانلود کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

دانلود ۴جلد این کتاب به صورت یکجا

جلد اول

بخش بستری داخلی /جراحی عمومی

جلد دوم

بخش مراقبت های ویژه (icu)

جلد سوم

بخش مراقبت های ویژه قلب 

جلد چهارم

بخش مراقبتهای متوسط قلب

 

 

جلد اول

  • بخش بستری داخلی /جراحی عمومی

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

 

جلد دوم

بخش مراقبت های ویژه (icu)

 

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

 

جلد سوم

بخش مراقبت های ویژه قلب

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

 

جلد چهارم

  • بخش مراقبتهای متوسط قلب

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن(داخلی و جراحی)

برای دانلو د ۴ جلد این کتاب بصورت یکجا برروی خرید و دانلود کلیک کنید

خرید
1364 بازدید